Deklaracja dostępności

2022-01-02

Deklaracja dostępności strony internetowej Stowarzyszenia NeoArte

Stowarzyszenie NeoArte zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia NeoArte.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Paweł Kapica.
E-mail: kapicabiuro@gmail.com

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Stowarzyszenia Neoarte
Adres: ul. Politechniczna 17/7, 80-288 Gdańsk
E-mail: neoquartet@gmail.com
Telefon: 602125227

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje na temat dostępności architektonicznej budynków, w których odbywają się wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie NeoArte zamieszczane będą tuż przed terminami realizacji poszczególnych wydarzeń.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki (w przygotowaniu).
 • Możliwość zmiany kontrastu (w przygotowaniu).
 • Rozpoznawalność przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA, JAWS, Voice Over (w przygotowaniu).
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.
Skip to content