KONKURS KOMPOZYTORSKI

w ramach projektu „15 kwartetów na 15 lecie NeoQuartet”

2021

Szczegóły konkursu:

Stowarzyszenie NeoArte oraz zespół NeoQuartet ogłaszają konkurs na utwór na kwartet smyczkowy z elektroniką (opcjonalnie z warstwą wideo). Termin nadsyłania prac upływa 28 listopada 2021 roku. Konkurs kompozytorski jest częścią projektu „15 kwartetów na 15lecie NeoQuartet”. Finał projektu odbędzie się w dniach 9-12 grudnia 2021 w Gdańsku. NeoQuartet podczas trzech dni koncertów wykona 15 kwartetów napisanych dla zespołu w 2021 roku przez kompozytorów z całego świata. Zwycięskie kompozycje będą częścią projektu, zostaną publicznie wykonane, nagrane w formacie audio – wideo oraz umieszczone na platformach internetowych zespołu NeoQuartet oraz Stowarzyszenia NeoArte. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów z całego świata, urodzonych po 1 września 1986 roku. Czas trwania kompozycji to 5-8 minut. Oprócz udziału w projekcie Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, a ich kompozycje wejdą do repertuaru NeoQuartet.

REGULAMIN

1. KONKURS
• Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów z całego świata, urodzonych po 1 września 1986 r.
• Uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę konkursową.
• Do udziału w konkursie będą dopuszczone utwory niepublikowane oraz niewykonane publicznie.
• Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie NeoArte z siedzibą w Gdańsku, ul . Politechniczna 17/7.

2. TEMAT
• Przedmiotem Konkursu jest utwór przeznaczony na kwartet smyczkowy wraz z warstwą elektroniczną (dopuszczalna jest warstwa wideo).
• Elektronika/wideo:
Organizator może zapewnić poniższy sprzęt. Wszystkie urządzenia i oprogramowanie, których nie można zastąpić wymienionymi poniżej, muszą być dostarczone przez kompozytora, jeśli utwór zostanie wybrany do trzech najwyżej ocenionych kompozycji.
Software: oprogramowanie – Reaper
Hardware: mikser – maksymalnie 16 kanałów, interface audio, laptop, mikrofony, zestaw głośników (stereo i kwadro), projektor
• Czas trwania utworu: 5 – 8 minut.

3. NAGRODY
I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1500 zł
III nagroda – 1000 zł

Prawykonań utworów Laureatów dokona zespół NeoQuartet podczas jednego z koncertów projektu „15 kwartetów na 15 lecie NeoQuartet” – Kolonia Artystów w Gdańsku – „NeoQuartet Elektroakustycznie” – 09.12.2021

4. JURY
• Zespół NeoQuartet (Karolina Piątkowska – Nowicka, Paweł Kapica, Michał Markiewcz, Krzysztof Pawłowski), sekretarz konkursu – Joanna Bieńkowska.
• Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
• Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagród.
• Decyzje Jury są ostateczne.

5. ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości email na adres: management.neoquartet@gmail.com
• Zgłoszenia powinny zawierać:
– partyturę w wersji elektronicznej (w formacie PDF, maksymalny rozmiar pliku 40 MB). Plik powinien być nazwany według wzoru: godło_partytura.pdf
– wymagania techniczne dotyczące wykonania utworu
– dokument zawierający dane osobowe uczestnika konkursu (imię nazwisko, adres, email, nr telefonu, krótkie bio artystyczne – max 100 znaków)
– pliki elektroniczne należy wysłać poprzez niewygasające linki (np. Dropbox, dysk Google itp.)
• Umieszczenie na utworze konkursowym informacji mogących ujawnić tożsamość uczestnika dyskwalifikuje zgłoszony utwór.
• Formularz Zgłoszeniowy oraz dane osobowe będą widoczne tylko dla Sekretarza Konkursu, który nie przekazuje tych danych członkom Jury.
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 listopada 2021 r. o godz. 23:59 (CET).
• Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://neoarte.pl/projekty/konkurs-kompozytorski/
• Do czasu Koncertu Finałowego, który odbędzie się w ramach projektu „15 kwartetów na 15 lecie NeoQuartet” podczas koncertu w Kolonii Artystów w Gdańsku dniu 10.12.2021 nadesłane utwory nie mogą być publikowane ani publicznie wykonywane.

6. WYNIKI KONKURSU, KONCERT LAUREATÓW
• Lista Laureatów zostanie ogłoszona do 2 grudnia 2021 r.
• Koncert Laureatów odbędzie się 10 grudnia 2021 w Kolonii Artystów w Gdańsku.
• Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas koncertu Laureatów.
• Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Koncert Finałowy.
• Materiały nutowe (głosy) nagrodzonych utworów, niezbędne do wykonania podczas koncertu Laureatów, Kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać do dnia 6 grudnia 2021 r. na adres mailowy wskazany przez Organizatora.
• Kompozytor oświadcza, że nadesłany przez niego utwór jest oryginalny i dysponuje do niego wszystkimi prawami.

7. PRAWA DO UTWORU
• Organizator nie nabywa autorskich praw majątkowych do zgłoszonych do Konkursu utworów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie utworów w celach promocji działalności Organizatora na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów utworów na stronach internetowych Organizatora lub za pomocą mediów strumieniowych (live streaming).
• Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu na potrzeby jego realizacji, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu zgłoszeniowym.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
a) Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie NeoArte, ul. Politechniczna 17/7, 80-288 Gdańsk.
Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, ustalenia zwycięzców i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora.
c) Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
d) Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych sa dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
e) Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu wycofania przez niego zgody.
f) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne zadanie zaprzestania przetwarzania danych. Wszelka korespondencje dotycząca przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Stowarzyszenie NeoArte, ul. Politechniczna 17/7, 80-288 Gdańsk”.
g) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje, iż nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia chęci udziału w Konkursie.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

9. POSTANOWIENIA KONCOWE
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
• Kompozycje niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
• Organizator zapewnia, że informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden sposób przez Organizatora.
• Z istotnych powodów Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu.
• W kwestiach dotyczących Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu https://neoarte.pl/projekty/konkurs-kompozytorski/

Konkurs jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska oraz Województwa Pomorskiego